Teksmark Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Teksmark Tekstil) olarak; müşterilerimizin, ürün ve hizmet tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, çalışanlarımızın yakınlarının, çalışan adaylarımızın, fabrika yerleşkemizi veya internet sitelerimizi ziyaret eden ziyaretçilerimizin, bayilerimizin, hissedarlarımızın ve uhdemizde kişisel verisi bulunan diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerine önem veriyoruz. Veri Sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun belirttiği sınırlar dâhilinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işliyoruz.

İşlenen Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz

Aşağıda belirtilen türlerdeki kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz Teksmark Tekstil tarafından işlenmektedir.


                Kişisel Veriler

                Kimlik: Ad-Soyad, TCKN, anne baba adı, doğum yeri ve tarihi, uyruk, medeni durum, nüfus cüzdanında yer alan diğer kimlik bilgileri, emekli tahsis numarası, vergi kimlik numarası, SGK sicil numarası, imza.

                İletişim: Ev ve cep telefon numarası, ev ve işyeri adresi, e-posta adresi, sosyal medya bilgileri

                Özlük: Özgeçmiş bilgileri, askerlik bilgileri, disiplin ve performans bilgileri, izin bilgileri, yönetici değerlendirmeleri, sosyal güvenlik bilgileri, tespit tutanakları, bordroda yer alan bilgiler, asgari geçim indirimi bilgileri, iş kazası ve meslek hastalığı bilgileri, iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla takip edilen bilgiler, muvafakat bilgileri, ibra bilgileri, zimmet bilgileri vb. özlük bilgileri. 

                Hukuki İşlem: Şirketimize açılan ya da Şirketimizin açmış olduğu dava dosyalarında yer alan ve adli makamlar ile yapılan yazışmalarda yer alan kişisel hukuki bilgiler, icra dosyalarında yer alan kişisel hukuki bilgiler vb. hukuki işlem bilgileri.

                Müşteri İşlem ve Pazarlama: Fatura bilgileri, çek ve senet bilgileri, cari hesap işlem bilgileri, sipariş bilgileri, şikayet ve memnuniyet bilgileri, çerez kayıtları, alışveriş geçmişi bilgileri vb. kişisel veriler.  

                İşlem Güvenliği: Erişim logları, şifre, parola, kurumsal e-posta bilgileri, ip numaraları.

                Finans: Banka hesap bilgileri, IBAN numaraları, borç ve alacak bilgileri, malvarlığı bilgileri.

                Mesleki Deneyim: İş deneyimleri, yabancı dil seviyesi, teknik yetiler, sürücü belgesi, önceki çalışılan yer bilgileri, eğitimler, kurslar, unvan ve görev bilgileri, diploma bilgileri (mezun olunan okul/bölüm), sertifika bilgileri.

                Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf ve görüntü kayıtları.

                Özel Nitelikli Kişisel Veriler

                Sağlık Bilgileri: Sağlık raporları, işe giriş ve periyodik muayene raporları, mazeret raporları, engel bilgileri ve raporları, kan grubu ve aşı bilgileri, iş kazası ve meslek hastalığı bilgileri, teşhis, tanı, tedavi bilgileri, doğum ve hamilelik bilgileri.

               Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri: Çalışanlarımızın adli sicil raporları.

                Biyometrik Veri: Çalışanlarımızın yüz tanıma bilgileri.

            Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

            Teksmark Tekstil, yukarıda genel hatları ile belirtilen, uhdesindeki kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir.

-         Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

-         Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

-         Çalışan Adaylarının Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

-         Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

-         Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

-         Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

-         Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

-         Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

-         Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

-         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

-         Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

-         Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

-         Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

-         İç Denetim ve Soruşturma Faaliyetlerinin Yürütülmesi

-         İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

-         İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

-         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

-         İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

-         İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

-         İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

-         Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

-         Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

-         Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

-         Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

-         Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

-         Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

-         Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

-         Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

-         Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

-         Talep ve Şikayetlerin Takibi

-         Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

-         Ücret Politikasının Yürütülmesi

-         Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

-         Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

-         Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

-         Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

-         Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi


            Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Şekli ve Verilerinizi İşlememizin Hukuki Dayanakları

            Teksmark Tekstil, kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki sorumluluğu, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rıza şartlarından en az birinin var olması durumunda işlemektedir.

            Kişisel veriler; iş başvuru formları, kariyer portalları, Şirket’e ibraz edilen muhtelif belgeler, insan kaynakları, muhasebe ve iş süreçlerinde Şirket nezdinde oluşturulan bilgi ve belgeler, faturalar, irsaliyeler, fiyat teklifleri ve siparişler, Şirket’e iletilen posta ve e-postalar, Şirket internet sitesi, Şirket’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı kişi ve şirketler ile iş ortakları, işyeri hekimi, taşeronlar, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler, kurumsal iletişim kanalları, güvenlik kameraları, yüz tanıma sistemi ile Şirket araçlarındaki plaka tanıma, otomatik geçiş sistemleri vb. sistemler kanalıyla toplanmaktadır.


            Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşımı

            Teksmark Tekstil, veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiği verileri 6698 sayılı Kanun'un 8. maddesinde sayılan hukuki gerekçeler kapsamında aşağıdaki amaçlar için paylaşabilmektedir:

-         Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

-         Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

-         Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

-         Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

-         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

-         Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

-         Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

-         İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

-         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

-         İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

-         Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

-         Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

-         Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

-         Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

-         Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

-         Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

-         Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

-         Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

-         Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

-         Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

-         Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

-         Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

            Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan verilerle sınırlı olarak; hissedarlara, grup şirketlerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek veya tüzel kişilere (Şirket’in akdi veya kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla işbirliği yaptığı kuruluşlar: sigorta şirketleri, hukuk büroları, mali danışmanlar, bankalar ile Şirket’in iş sağlığı ve güvenliği, denetim, güvenlik, seyahat, konaklama, organizasyon, reklam, arşivleme vb. konularda hizmet aldığı kişi ve kuruluşlar ile Şirket’in iş ilişkisi içinde olduğu diğer kişi ve kuruluşlar) kişisel veriler aktarılabilmektedir. Teksmark Tekstil uhdesinde bulunan hiçbir kişisel veriyi yurt dışına aktarmamaktadır.


            Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

            Teksmark Tekstil nezdinde kişisel verileri olan kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen bütün haklara sahiptir. Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi Teksmark Tekstil’e başvurarak kendisi ile ilgili; 

-         Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-         Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

-         Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-         Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

            Kişisel Verilerinize İlişkin Talepleriniz

            6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereği aşağıdaki yöntemlerden biri ile iletebilirsiniz. Talebinize 6698 sayılı Kanun'un 13. maddesi gereğince 30 gün içerisinde ücretsiz cevap verilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde anılan Tebliğde belirlenen ücret dışında bir ücret talep edilmeyecektir.   

           Başvurularınızı Teksmark Tekstil KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak formu elden teslim ederek, noter vasıtasıyla, KEP adresinizle veya tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta ile yapabilirsiniz.

            Başvurucu, kimliğini ispat edecek olan belge ve dokümanlarla beraber başvuruda bulunacaktır. Başvurularınızda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, TCKN, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon, varsa faks numarası ve talep konusu yazılması zorunludur. Bu belgelerin teyidi yapılamadığı takdirde olumlu yanıt verilmeyecektir.

 Teksmark Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Address:

Ömer Avni Mh. Dünya Han, Setüstü, İnebolu Sk., 15/3, 34427 Kabataş/Beyoğlu/İstanbul

Phone:

+90 212 866 1700

E-Mail:

info@organickidwear.com

KEP (Recorded Official E-mail) Adress:

teksmarkas@hs02.kep.tr

Web:

www.teksmark.com.tr